Сертификати

ISO-9001-ISO-14001-BS-OHSAS-18001_col

Интегрирана система за управление

В СМС-С е създадена Интегрирана система за управление съгласно
ISO 9001:2015 (Сертификат

 • RINA_2018_9jpg_Page1
 ); ISO 14001:2015 (Сертификат
 • RINA_2018_14jpg_Page1
) и OHSAS 18001:2007 (Сертификат
 • RINA_2018_18jpg_Page1
), сертифицирана от RINA.

Орган за контрол “СМС-С-контрол”

В състава на дружеството действа Органа за контрол “СМС-С-контрол” от вида С,
акредитиран от Българска Служба за Акредитация в съответствие с БДС EN/IEC 17020:2012 (Сертификат

 • 02_BSA_2016jpg_Page1
,
 • 02_BSA_2016jpg_Page2
,
 • 02_BSA_2016jpg_Page3
,
 • 02_BSA_2016jpg_Page4
,  Сертифициран от Българска Служба за акредитация) с обхват на акредитация:

Да извършва контрол на:

Електрически уредби съоръжения до и над 1000 V:

 • Съпротивление на изолация
 • Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби
 • Апарати за защита от токови утечки с непрекъснат и предварителен контрол на изолацията в ІТ мрежи с напрежение до 1200V

 Комплектни разпределителни устройства КРУ до и над 1000V

 • Прекъсвачи
 • Измервателни трансформатори
 • Релейни защити

 

Електрически уредби съоръжения до 1000V:

 • Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”
 • Защитни прекъсвачи на токове с нулева последователност

KSB_Logo

Камарата на строителите в България

СМС-С има техническа правоспособност в строителството, удостоверена от Камарата на строителите в България, както следва:

 • Първа група– строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения (Удостоверение №
  • 05_Kamara stroitelijpg_Page1
  ).
 • Трета група– строежи от енергийната инфраструктура (Удостоверение №
  • 05_Kamara stroitelijpg_Page2
  ).
 • Четвърта група– строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда (Удостоверение №
  • 05_Kamara stroitelijpg_Page3
  ).
 • Пета група– отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности,  Строителство с цифров код: 43.21; 43.22; 43.29; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.99; 80.20 . (Удостоверение №
  • 05_Kamara stroitelijpg_Page4
  ).

 

Българска минно-геоложка камара

СМС-С е член на Българската минно-геоложка камара от 2015 и има всички права и отговорности съгласно Устава на сдружението

 • BCMG Certificate

Българската браншова камара на енергетиците

СМС-С е сертифицирано от Българската браншова камара на енергетиците със сертификат №

 • 03_Atestat_BBKE_2018jpg_Page1

Комитет по енергетика

СМС-С притежава лиценз за извършване на дейности в областта на електро и топлоенергетиката №

.