Нашите услуги

Проектиране 1
Проектиране и конструиране за електрически инсталации

Проектиране

В отдел „Проектиране и конструиране“ на СМС-С работят опитни проектанти с пълна проектантска правоспособност. Отделът изработва всички необходими фази на проекти на нови обекти, разширения, реконструкции и модернизации на съществуващи електрически инсталации и уредби.

Проектите се изработва с помощта на лицензирани софтуерни продукти:

  • EPLAN за електрически схеми;
  • SolidWorks за механични конструкции;
  • ETAP – ефективно управление на енергийните системи в реално време с възможност за мониторинг, контрол, автоматизация, симулация и оптимизация на работата на системата;

Процедурата ни за контрол на документите е гъвкава и сравнително лесно се адаптира към специфичните изисквания на клиентите.

Монтажни работи на нови обекти 2

Монтажни работи на нови обекти

Нашите технически ръководители и членовете на монтажните ни бригади имат богат опит в изграждането на електрически инсталации и уредби на нови обекти.

Стремежът ни е да изпълняваме монтажните дейности с минимален брой работници, но добре мотивирани, обучени и дисциплинирани.

Осигуряваме монтажните си бригади с модерни и изправни машини, съоръжения, инструменти, уреди и материали.

Изградената и поддържана от нас Интегрирана система за управление впечатлява клиентите и партньорите ни, които без изключение я одобряват и приемат без забележки.

Разширения, реконструкции и модернизации 3

Разширения, реконструкции и модернизации

Ние изпълняваме разширения, реконструкции и модернизации (ретрофит) на промишлени и обществени електрически инсталации и уредби с минимално по време прекъсване на тяхната работа, с високо качество и при строго спазване на нормативните изисквания и тези на клиента.

Минимизацията на времето за демонтажни и монтажни работи на територията на клиента постигаме с внимателно планиране и изпълнение на подготвителните дейности в Производствената база на СМС-С.

Обръщаме специално внимание на предварителното одобрение от клиента на техническата документация, доставеното и подготвено за монтаж оборудване.

През последните две десетилетия сме проектирали и изпълнили ретрофит на стотици комплектни разпределителни устройства (КРУ) за напрежение до 20 kV на различни производители – руски, български, немски, финландски, чешки и др.

Паралелно с ретрофита внедряваме системи за релейна защита с логическа и посочна селективност на разпределителните мрежи за СН в промишлените предприятия.

Технически контрол, обслужване и ремонт 4

Технически контрол, обслужване и ремонт

СМС-С изпълняваме успешно договори за поддръжка на електрообзавеждането на свои клиенти, включващи:

  • Периодичен технически контрол на състоянието.
  • Техническо обслужване, планови и извънпланови ремонти.
  • Съставяне и поддържане на техническа и оперативна документация.
  • Управление и контрол на енергийната ефективност.