СМС-С ЕООД

История 1

История

През 1995 г. СМС-С е регистрирано в гр.София като дружество с ограничена отговорност. Изборът на местоположение в гр.Пирдоп на Производствената база на СМС-С е съобразен с наличието на перспективни предприятия от минната и металургичната промишленост в региона.

Развитието на Производствената база премина през няколко основни етапа на разширение и достигна сегашния си вид през 2005г.

Последните петнадесет години усилията ни са насочени основно към усъвършенстване на технологиите в производството.Местоположението на Производствената база предопредели в голяма степен първите ни големи клиенти – минната компания в с.Челопеч (понастоящем Dundee Precious Metals Chelopech) и металургичния завод в гр.Пирдоп (понастоящем Aurubis).

Мисия

Нашата мисия е осигуряване на оптимални условия за реализация на иновативно ориентирани инженерни кадри чрез решаване на научно-приложни задачи в промишлени и обществени електрически инсталации и уредби.

Визия

Визията ни е отразена в основните приоритети на дружеството:

  • Поддържане на висока степен на доверие на клиентите, заинтересованите страни и обществеността чрез комплексно, качествено, на актуално техническо ниво и навременно решаване на задачите и отстраняване на проблемите в електрически инсталации и уредби, при стриктно спазване изискванията на приложимите нормативни документи и на Интегрираната система за управление на СМС-С.
  • Осигуряване на непрекъснато подобрение на условията на труд и безопасност при работа, с цел предотвратяване на злополуки и професионални заболявания.
  • Стремеж и създаване на условия за предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия върху околната среда и ефективно използване на материалите и природните ресурси.
  • Креативен подход при удовлетворяване на нарастващите изисквания на клиентите, целящ максимален технико-икономически ефект.
  • Актуализиране на политиката и целите по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд при промяна на процесите, дейностите, продуктите и услугите в СМС-С.
  • Непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала като основна предпоставка за успешна реализация на приоритетите на дружеството. Стремеж към постигане на възпитателен ефект от обучението в посока култивиране на изследователски дух и научно-обосновано мислене.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СМС-С ЕООД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Човешки ресурси

В дружеството работят изтъкнати проектанти и специалисти с дългогодишна практика като ръководители и изпълнители при строителството, монтажа, реконструкцията, настройката, поддръжката и ремонта на електрически инсталации и уредби на промишлени предприятия.

Обучения

В дружеството работят изтъкнати проектанти и специалисти с дългогодишна практика като ръководители и изпълнители при строителството, монтажа, реконструкцията, настройката, поддръжката и ремонта на електрически инсталации и уредби на промишлени предприятия.

Обучения

Сертификати

Референции

Материална база