CMC-C Сертификати

В СМС-С внедрихме и поддържаме Интегрирана система за управление (ИСУ) в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

ИСУ е от изключително значение за организацията на работата и развитието на дружеството и съществен фактор за осигуряване доверието на клиентите ни.

Интегрирана система за управление

В СМС-С е създадена Интегрирана система за управление, сертифицирана от Rina съгласно:

 • ISO 9001:2015  „Системи по качеството. Изисквания” (Сертификат 32201/15/ANS);
 • ISO 14001:2015  „Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за прилагането им.” (Сертификат EMS-5855/ANS);
 • ISO 45001:2018 „Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.” (Сертификат OHS-2331).

Орган за контрол “СМС-С-контрол”

В състава на дружеството действа Орган за контрол “СМС-С-контрол” от вида С, акредитиран от Българска служба за акредитация (БСА) в съответствие с БДС EN/IEC 17020:2012 (Сертификат 106 ОКС) с обхват на акредитация:

Да извършва контрол на:

Електрически уредби съоръжения до и над 1000 V:
 • Съпротивление на изолация
 • Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби
 • Апарати за защита от токови утечки с непрекъснат и предварителен контрол на изолацията в ІТ мрежи с напрежение до 1200V
Комплектни разпределителни устройства КРУ до и над 1000V
 • Прекъсвачи
 • Измервателни трансформатори
 • Релейни защити
Електрически уредби съоръжения до 1000V:
 • Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”
 • Защитни прекъсвачи на токове с нулева последователност
Кабели и кабелни електропроводи с напрежение до 20kV:
 • Съпротивление на изолация
 • Електрическа якост на изолацията с повишено променливо или постоянно напрежение

Комитет по енергетика

 • СМС-С притежава лиценз за извършване на дейности в областта на електро и топлоенергетиката № 1055.