ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

СМС-С изпълняваме пълен инженеринг в електрически инсталации и уредби на промишлени предприятия и на обществената инфраструктура.

Основните ни дейности са проектиране, изработване, монтаж, настройка, техническо обслужване и контрол на нови и ремонт и реконструкция на съществуващи електрически инсталации и уредби, автоматизирани системи за управление на технологични комплекси.

СМС-С реализираме електроинженерингови проекти в тежката промишленост (предимно в мините, металургията и енергетиката), леката промишленост и при строителството на големи обществени сгради.

Притежаваме изключителни компетенции в производството на устройства за защита, разпределителни подстанции и табла за управление на електрообзавеждането в минни предприятия с IT мрежи.

Водещи сме в реконструкцията и модернизацията (ретрофита) на разпределителните уредби за средно напрежение (СН).

Произвеждаме уникални конструкции високомощни разединители и щепселни съединения за ниско напрежение (НН).

Референции

Личните ми впечатления и отзиви дават основание да препоръчам фирма „СМС-С“ ЕООД – електроинженеринг, като точен, коректен и с висок професионализъм изпълнител, на който може да се разчита.

инж. Данчо Тодоров

Интертръст Холдинг BG

Equipment supplied by „CМC-C” EOOD is “state of the art” and “fit for purpose”, contacts are completed without delay with full documentation being provided Training is offered to in-house employees during commissioning, developing both good spirit and co-operation.

N.Trasiev, A.E.Evans, J.W.Gardner

Navan Resources Group of Companies

СМС-С ЕООД демонстрира професионализъм, отговорност за високо качество и спазване на договорените срокове при изпълнение на възложени задачи [...] СМС-С ЕООД разполага с висококвалифициран инженерен персонал и с много добри изпълнители, на които може да се разчита при проектиране, монтаж и настройка на електрически уредби и особено в областта на мините, обогатяването и металургията, където фирмата е от малкото в страната с дългогодишен опит, традиции и компетентност...

инж. Васил Ников

Шнайдер Електрик България ЕООД

Декларираме нашата убеденост за високия професионализъм и коректност на ръководния и изпълнителския състав на "СМС-С" ЕООД – една съвременна фирма, на която може да се разчита...

инж. Иво Трингов

"КОРДЕЕЛ – БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Високото качество на работа, точността, акуратността и стриктното спазване на поетите задължения, съчетани с подчертан професионализъм са достатъчно основание да препоръчам СМС-С ЕООД като един надежден и ефикасен партньор. С показаната висока квалификация на работническия и инженерно-технически персонал, фирмата изцяло спечели нашето доверие

инж. Любо Данаилов

Cumerio Med JSCo

"... без всякакво колебание, бихме препоръчали Вашата фирма на всеки, който желае да работи с надежден партньор, чийто основен приоритет е удовлетворението на клиента..."

Уве Ким

Петробау Инженер България ЕООД

Нашето впечатление е, че СМС-С е фирма която работи в стила на най-добрите европейски традиции, с висока техническа култура, качество и отговорности.

Йордан Йорданов

Костенец - ХХИ

В работата си СМС-С ЕООД е заслужила нашето доверие. Всяка дейност се характеризира с компетентност и отговорност, със спазване на сроковете за изпълнение, без компромиси в качеството. СМС-С, с професионалното си отношение при изпълнение на възложените задачи, е фирма, на която може да се разчита за изпълнение на сложни и специфични за минните предприятия проекти

инж.Петко Иванов

Dundee Precious Metals Челопеч

За нас

За нас

От своето създаване през 1995г. до днес СМС-С се развива устойчиво като oрганизация, изпълняваща пълен електроинженеринг в тежката промишленост.

Услуги

Услуги

СМС предлага услуги в сферата на проектирането, изграждането, поддръжката, ремонта и контрола на елетрически инсталации.

Продукти

Продукти

Ние преглагаме разнообразни модели електрически табла, трансформаторни подстанции и различни компоненти за индустриални и битови ел. инсталации.