История

През 1995 г. СМС-С е регистрирано в гр.София като дружество с ограничена отговорност.
Изборът на местоположение в гр.Пирдоп на Производствената база на СМС-С е съобразен с наличието на перспективни предприятия от минната и металургичната промишленост в региона.


Развитието на Производствената база премина през няколко основни етапа на разширение и достигна сегашния си вид през 2005г.

Последните десет години усилията ни са насочени основно към усъвършенстване на технологиите в производството и модернизиране на Учебния център на дружеството.
Местоположението на Производствената база предопредели в голяма степен първите ни големи клиенти - минната компания в с.Челопеч (понастоящем Dundee Precious Metals Chelopech) и металургичния завод в гр.Пирдоп (понастоящем Aurubis).

Мисия

Нашата мисия е осигуряване на оптимални условия за реализация на иновативно ориентирани инженерни кадри чрез решаване на научно-приложни задачи в промишлени и обществени електрически инсталации и уредби.

Визия

Визията ни е отразена в основните приоритети на дружеството:


  • Поддържане на висока степен на доверие на клиентите, заинтересованите страни и обществеността чрез комплексно, качествено, на актуално техническо ниво и навременно решаване на задачите и отстраняване на проблемите в електрически инсталации и уредби, при стриктно спазване изискванията на приложимите нормативни документи и на Интегрираната система за управление на СМС-С.

  • Осигуряване на непрекъснато подобрение на условията на труд и безопасност при работа, с цел предотвратяване на злополуки и професионални заболявания.

  • Стремеж и създаване на условия за предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия върху околната среда и ефективно използване на материалите и природните ресурси.

  • Креативен подход при удовлетворяване на нарастващите изисквания на клиентите, целящ максимален технико-икономически ефект.

  • Актуализиране на политиката и целите по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд при промяна на процесите, дейностите, продуктите, услугите в СМС-С.

  • Непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала като основна предпоставка за успешна реализация на приоритетите на ръководството на дружеството. Стремеж към постигане на възпитателен ефект от обучението в посока култивиране на изследователски дух и научно-обосновано мислене.


Декларация на ръководството на СМС-С ЕООД за политиката по качество, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд

Човешки ресурси

В дружеството работят и сътрудничат университетски преподаватели, изтъкнати проектанти и специалисти с дългогодишна практика като ръководители и изпълнители при строителството, монтажа, реконструкцията, настройката, поддръжката и ремонта на електрически инсталации и уредби на промишлени предприятия.

Обучения

Професионалното обучение на нашите кадри е приоритет в СМС-С. За целта имаме изграден Учебен център, който е осигурен кадрово и материално на съвременно ниво.

Сертификати

В СМС-С внедрихме и поддържаме Интегрирана система за управление (ИСУ) в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. ИСУ е от изключително значение за организацията на работата и развитието на дружеството и съществен фактор за осигуряване доверието на клиентите ни.

Материална база

СМС-С разполага със собствена производствената база в гр.Пирдоп с площ 12500м2, разгъната застроена площ 2200 м2, в т.ч. офиси - 900 м2 производствени помещения и складове - 1300 м2.
Дружеството работи със съвременни технически средства за реализиране на основните си дейности: уреди, машини, съоръжения и транспортни средства.


Референции

В СМС-С следим непрекъснато степента на удовлетвореност на своите клиенти чрез анализ на резултатите от анкети, референции и оценки. Ние се гордеем с отзивите, които получаваме от нашите клиенти и партньори: