Обучения

В Учебния център на СМС-С се обучават под различни форми студенти, ръководни и изпълнителски кадри от енергийните служби на промишлени предприятия.

Повишаване на квалификация

В Учебния център на дружеството в гр.Пирдоп се провеждат курсове за повишаване на квалификацията на ръководни и изпълнителски кадри от енергийните служби на промишлени предприятия.

Студенти

СМС-С осигурява изцяло с кадри и материална база обучението по дисциплината „Монтаж и експлоатация на електрическите съоръжения (МЕЕС)“ на студентите от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕЕО)“ в Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски“ – София.

Обектово обучение

СМС-С провежда специализирано техническо обучение на персонала по поддръжката на електрическите съоръжения по време на строителството и пуска в експлоатация на инсталациите и уредбите.