1. 1
  Проектиране

  Проектиране

  IMG_0068

  В отдел „Проектиране и конструиране“ на „СМС-С“ работят опитни проектанти с пълна проектантска правоспособност. Отделът изработва всички необходими фази на проекти на нови обекти, разширения, реконструкции и модернизации на съществуващи електрически инсталации и уредби.

  Графичната част на проектите се изработва с помощта на подходящи лицензирани софтуерни продукти:

  • EPLAN за електрически схеми;
  • SolidWorks за механични конструкции
  • ETAP- ефективно управление на енергийните системи в реално време с възможност за мониторинг, контрол, автоматизация, симулация и оптимизация на работата на системата

  Процедурата ни за контрол на документите е гъвкава и сравнително лесно се адаптира към специфичните изисквания на клиентите.

 2. 2
  Монтажни работи на нови обекти

  Монтажни работи на нови обекти

  Нашите технически ръководители и членовете на монтажните ни бригади имат богат опит в изграждането на електрически инсталации и уредби на нови обекти.

  Стремежът ни е да изпълняваме монтажните дейности с минимален брой работници, но добре мотивирани, обучени и дисциплинирани.

  Осигуряваме монтажните си бригади с модерни и изправни машини, съоръжения, инструменти, уреди и материали.

  Изградената и поддържана от нас Интегрирана система за управление впечатлява клиентите и партньорите ни, които без изключение я одобряват и приемат без забележки.

  Вторична комутация на открити разпределителни уредби.

  Разпределителни уредби за средно напрежение (РУСН).

  Разпределителни уредби за ниско напрежение (РУНН)

  Шинни системи.

  Кабелни и въздушни електропроводи.

  Контролно-измерителни прибори и автоматизация (КИП и А)

  Системи за мониторинг.

  Осветителни инсталации.

  Изкопи, фундаменти.

  Гравиране на ПВЦ табели.

  Кабелна маркировка.

 3. 3
  Разширения, реконструкции и модернизации

  Разширения, реконструкции и модернизации

  Ние изпълняваме разширения, реконструкции и модернизации (ретрофит) на промишлени и обществени електрически инсталации и уредби с минимално по време прекъсване на тяхната работа, с високо качество и при строго спазване на нормативните изисквания и тези на клиента.

  Минимизацията на времето за демонтажни и монтажни работи на територията на клиента постигаме с внимателно планиране и изпълнение на подготвителните дейности в Производствената база на СМС-С.

  Обръщаме специално внимание на предварителното одобрение от клиента на техническата документация, доставеното и подготвено за монтаж оборудване.

  През последните две десетилетия сме проектирали и изпълнили ретрофит на стотици комплектни разпределителни устройства (КРУ) за напрежение до 20 kV на различни производители – руски, български, немски, финландски, чешки и др.

  Ретрофит на открита разпределителна уредба 110/6 kV.

  Ретрофит на разпределителни уредби за средно напрежение (РУ СН).

  Ретрофит на разпределителни уредби за ниско напрежение (РУ НН).

  Ретрофит на взривозащитени (Ex) електрически табла за управление (Local control stations – LCS).

 4. 4
  Технически контрол, обслужване и ремонт

  Технически контрол, обслужване и ремонт

  СМС-С изпълняваме успешно договори за поддръжка на електрообзавеждането на свои клиенти, включващи:

  • Периодичен технически контрол на състоянието.
  • Техническо обслужване, планови и извънпланови ремонти.
  • Съставяне и поддържане на техническа и оперативна документация.
  • Управление и контрол на енергийната ефективност.

  Орган за контрол „СМС-С контрол“ от вида С.

  Техническо обслужване и ремонт на електрически съоръжения и инсталации.


 • Проектиране

  Проектиране

  IMG_0068

  В отдел „Проектиране и конструиране“ на „СМС-С“ работят опитни проектанти с пълна проектантска правоспособност. Отделът изработва всички необходими фази на проекти на нови обекти, разширения, реконструкции и модернизации на съществуващи електрически инсталации и уредби.

  Графичната част на проектите се изработва с помощта на подходящи лицензирани софтуерни продукти:

  • EPLAN за електрически схеми;
  • SolidWorks за механични конструкции
  • ETAP- ефективно управление на енергийните системи в реално време с възможност за мониторинг, контрол, автоматизация, симулация и оптимизация на работата на системата

  Процедурата ни за контрол на документите е гъвкава и сравнително лесно се адаптира към специфичните изисквания на клиентите.

 • Монтажни работи на нови обекти

  Монтажни работи на нови обекти

  Нашите технически ръководители и членовете на монтажните ни бригади имат богат опит в изграждането на електрически инсталации и уредби на нови обекти.

  Стремежът ни е да изпълняваме монтажните дейности с минимален брой работници, но добре мотивирани, обучени и дисциплинирани.

  Осигуряваме монтажните си бригади с модерни и изправни машини, съоръжения, инструменти, уреди и материали.

  Изградената и поддържана от нас Интегрирана система за управление впечатлява клиентите и партньорите ни, които без изключение я одобряват и приемат без забележки.

  Вторична комутация на открити разпределителни уредби.

  Разпределителни уредби за средно напрежение (РУСН).

  Разпределителни уредби за ниско напрежение (РУНН)

  Шинни системи.

  Кабелни и въздушни електропроводи.

  Контролно-измерителни прибори и автоматизация (КИП и А)

  Системи за мониторинг.

  Осветителни инсталации.

  Изкопи, фундаменти.

  Гравиране на ПВЦ табели.

  Кабелна маркировка.

 • Разширения, реконструкции и модернизации

  Разширения, реконструкции и модернизации

  Ние изпълняваме разширения, реконструкции и модернизации (ретрофит) на промишлени и обществени електрически инсталации и уредби с минимално по време прекъсване на тяхната работа, с високо качество и при строго спазване на нормативните изисквания и тези на клиента.

  Минимизацията на времето за демонтажни и монтажни работи на територията на клиента постигаме с внимателно планиране и изпълнение на подготвителните дейности в Производствената база на СМС-С.

  Обръщаме специално внимание на предварителното одобрение от клиента на техническата документация, доставеното и подготвено за монтаж оборудване.

  През последните две десетилетия сме проектирали и изпълнили ретрофит на стотици комплектни разпределителни устройства (КРУ) за напрежение до 20 kV на различни производители – руски, български, немски, финландски, чешки и др.

  Ретрофит на открита разпределителна уредба 110/6 kV.

  Ретрофит на разпределителни уредби за средно напрежение (РУ СН).

  Ретрофит на разпределителни уредби за ниско напрежение (РУ НН).

  Ретрофит на взривозащитени (Ex) електрически табла за управление (Local control stations – LCS).

 • Технически контрол, обслужване и ремонт

  Технически контрол, обслужване и ремонт

  СМС-С изпълняваме успешно договори за поддръжка на електрообзавеждането на свои клиенти, включващи:

  • Периодичен технически контрол на състоянието.
  • Техническо обслужване, планови и извънпланови ремонти.
  • Съставяне и поддържане на техническа и оперативна документация.
  • Управление и контрол на енергийната ефективност.

  Орган за контрол „СМС-С контрол“ от вида С.

  Техническо обслужване и ремонт на електрически съоръжения и инсталации.